Feeds:
Чланци
Коментари

Archive for мај 2010

Naziv dela: Treba poseći sve drvorede

Autor: Dragan Stojanović

Godina: 2010.

Pravac: Platanizam

Objavljeno: Politika, 27. mart 2010, dodatak „Kultura, umetnost, nauka“, Pesnički rukopis

Treba poseći sve drvorede

Treba poseći sve drvorede,
po parkovima, po bulevarima,
po grobljima,
svuda.
To drveće samo stoji
… (sugeriše nepokretnost, sprečava slobodan protok svega-svačega),
stvara hlad (što sugeriše nerad i lenjost),
zaklanja vidike, smeta pri parkiranju,
ružno je,
ima nepodnošljivo zeleno lišće,
Kad se razastru,
krošnje se nepristojno dodiruju.
Da se i ne govori da je drveće uobraženo,
da ne poštuje ljudska prava,
da pruža utočište pticama
i čega sve tu još nema –

dosta je toga,
mora se naći neko rešenje,
po mogućnosti konačno.

Advertisements

Read Full Post »

Prema predloženom projektu džepnog parka, zemlju oko platana treba pažljivo očistiti od asfalta i betona, po mogućstvu ručno. I to je danas započeto 🙂

Nedelja popodne, mir, tišina i manje automobila na ulici bili su odlično vreme za rad. Posao je započet ručno (bez ikakvoga alata), skidanjem delova asfalta i betona koji su već bili napukli.

Malo kasnije, stariji drvenoadvokatski pripravnik V. M. je doneo odgovarajući alat – pijuk, čekić (malj od 1,25 kg) i veliki klin (ne znam te tehničke termine baš najbolje), i posao je mogao da se nastavi još većom brzinom i efikasnošću.

Asfalt, najmanje debljine oko dva santimetra, i sloj betona od 3-4 santimetra debljine skinuti su sa površine oko 3,5 kvadratna metra. Tek je tokom čišćenja postalo mnogo jasnije koliko je važno biti pažljiv kada se radi oko korena drveta jer se veliki korenovi nalaze praktično odmah ispod sloja trotoara. Nijedan koren tokom rada nije oštećen. Posao je trajao od pet popodne pa do pola devet uveče.

Najveći deo posla obavio je Drveni advokat lično, ali posao svakako ne bi bio ni upola tako lako urađen da nije bilo svesrdne pomoći pripravnice Vesne J. i mlađe pripravnice Dijane M. (7 god.) kojima se i ovim putem zahvaljujem 🙂

Posao će biti nastavljen i sutra ujutru. Tada će najverovatnije doći i mašina jedne od firmi koje rade na rekonstrukciji (danas je dogovoreno da to bude neki manji bager), ali će sigurno jedan deo posla biti odrađen ručno, da bi se posvetila maksimalna pažnja očuvanju korena.

Read Full Post »

Povodom tri meseca (90 dana!) od početka odbrane platana broj 198, biće postavljene dve fotogalerije – prva sa najnovijim slikama, od 25. maja, i druga sa istorijom platana u slikama. Drugu fotogaleriju očekujte popodne 🙂

Da vidite kako vreme prolazi, uporedite poslednju sliku odavde sa prvom slikom iz druge i poslednjom slikom iz prve fotogalerije 🙂

Read Full Post »

Naziv dela: Platan

Autor: Anri Matis (1869-1954)

Godina: 1951.

Pravac: Rani platanizam

Tehnika: Serigrafija

Read Full Post »

Naziv dela: Odbrana platana broj 198

Autor: Ivana Martinović, Podgorica

Godina: 2010.

Pravac: Platanizam

Veličina: 11 x 11 cm

Tehnika: Olovka i uorescentni marker

Skica „Odbrana platana broj 198“ Ivane Martinović rađena je u stilu figurativnog ekspresionizma. Jednostavnim, brzim potezima na skici koja nema drugih detalja ona snažno dočarava emotivni naboj i nemoć pred protivnikom koji nema milosti. U prirodi u kojoj se sve stapa u jedno, gde nebo, zemlju i drveće spaja jedna ista belina (čistota), izdvaja se samo branilac, drveni advokat u crnom kaputu i sa radnim prslukom, izvedenim veštom upotrebom uorescentnog markera, u prkosnom, nepokolebljivom stavu da drvo zaslužuje život. Naizgled obična a opet vrlo snažna, namerna detinjasta jednostavnost skice izražava primordijalni, munkovski krik bola i patnje bićâ koja nemaju glasa osim šuma vetra i čija su osećanja drhtaji Zemlje. Skica „Odbrana platana broj 198“ predstavlja jedno od prvih dela platanizma, a istovremeno je i jedno od najreprezentativnijih.

Read Full Post »

Platanistička dela će biti postavljana na blogu u okviru kategorije „platanizam“. Platanist art works will be posted on the blog in the “platanizam” (platanism) category. English translation of the Manifesto can be read below.

Manifest platanizma

Beograd, Spasovdan 2010.

Prelazeći pre neki dan preko dušanovačkog mosta primetim, po prvi put, da uz autoput stoji jedan moćni, razgranati platan, koji sigurno nije tu od juče, ali sam ga ja tada prvi put zapravo video iako tuda idem svaki dan. I to me je nateralo da se zamislim. Koliko toga u životu mi uzimamo zdravo za gotovo? Koliko toga previđamo a koliko toga zapostavljamo?

Veliko drvo prijatnih, prirodnih boja stidljivo, skoro neprimetno stoji naspram glomaznih raznobojnih bilborda i maše granama dok svakodnevno ispraća desetine hiljada vozila koja u mahnitoj žurbi proleću pored njega. I u toj sumanutoj brzini, negde između asfalta i drečavih reklama gubi se čovek i ono ljudsko u čoveku.

Kult brzine zahvata ceo svet. Brza hrana za telo i duh stvara robove nesuvislim konvencijama i pasivne posmatrače života. Postajemo društvo kopi-pejst kulture, društvo reciklaže i rimejkova u kome je sve manje istinskog stvaranja. Šta je svrha komunikacije ako se kroz nju nema šta saopštiti?

Sveti apostol Pavle je rekao: „Ako ljudskim i anđeoskim jezicima govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči.“ Ili auto koji juri, mi dodajemo.

Mi gasimo motor futurista i sedamo u hladovinu platana. Ta hladovina nije potpuna, mi kroz nju osećamo vrelo sunce od kojeg smo se sklonili, jer je i sunce podjednako važno kao i hladovina. I dobro i loše su podjednako stvarni na ovom svetu i mi ne odbacujemo ni jedno. Ali biramo dobro.

Mi ne želimo kvantitet na uštrb kvaliteta. Mi ne želimo brzinu ako će ona značiti površnost.

Mi se borimo kreativnošću protiv destrukcije.

Mi stvaramo zato što naša srca još uvek kucaju.

Mi nismo drugačiji. Mi smo isti. Isti kao i svi ljudi na ovoj planeti. Mi samo ne želimo da neko drugi umesto nas kaže da ili ne.

Platanizam, novi pravac u umetnosti koji je nastao početkom 2010. godine. Platanizam je multimedijalan i obuhvata umetnička dela u najširem spektru, od poezije do primenjene umetnosti. Inspirisan je platanima, njihovim izgledom i simbolikom. Direktan povod nastanka platanizma je odluka vlasti grada Beograda da se krajem februara i početkom marta u najdužoj gradskoj ulici iseče više stotina ovih drveta, kao i potonja, još uvek nezavršena borba za odbranu platana broj 198. Povremeni nagoveštaji platanizma pojavljuju se kod raznih umetnika tokom istorije.

Platanist Manifesto

Belgrade, 13 May 2010, Ascension Day

Passing the Dušanovac bridge the other day I noticed, for the first time, that there is a mighty, towering plane tree standing beside the highway. It couldn’t have grown since yesterday, yet this is the first time I actually see it, although I cross that bridge every single day. And it made me think. How many things in life do we take for granted? How many things do we oversee, and how many do we neglect?

A large tree of pleasant, natural colours timidly, almost invisibly stands next to massive multicoloured billboards, waving its branches while seeing off tens of thousands of vehicles going by in frantic rush. And the man, and everything human inside him, is getting lost in that ludicrous speed, somewhere between the asphalt and the gaudy commercials.

Cult of speed is taking over the world. Fast-food, whether bodily or spiritual, creates slaves to nonsensical conventions and passive observers of life. We’re becoming a copy-paste society, society of recycling and remaking where there is less and less actual invention. What’s the purpose of communication if there’s nothing to be told through it?

Saint Paul the Apostle said: “If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.” Or a speeding car, we add.

We turn off the futurists’ engine and sit in the shade of a plane tree. The shade isn’t impenetrable and through it we can feel the scorching sun from which we sheltered, because the sun is as important as the shade. Both Good and Bad are equally real in this world, and we do not reject either. But we choose Good.

We do not want quantity to the detriment of quality. We do not want the speed if it means superficiality.

We fight destruction with creativity.

We create because our hearts still beat.

We aren’t different. We are the same. Same as all the people of our good Earth. We just don’t want someone else to say yes or no in our name.

Platanism is a new art form that emerged in the beginning of 2010. Platanism is mulitmedial, and encompasses the widest array of artworks, from poetry to applied arts. It is inspired by plane trees, their shape and symbolism. Emerging of platanism was directly triggered by the decision of Belgrade city government to cut down few hundred of these trees in Belgrade’s longest boulevard during February and March 2010, and the ensuing, still lasting struggle to defend Plane Tree No. 198. Occasional signs of platanism have appeared in the works of various artists throughout art history.

Read Full Post »

24 sata, 5. mart 2010.

Politika, 19. mart 2010.

Specijalno: Kineski zid se možda ne vidi iz svemira, ali se zato platan broj 198 vidi iz aviona. Najnovije fotografije Beograda i Bulevara snimljene iz aviona ovih dana, autor je Miodrag Zupanc. Pošto je prilično sitno, zaokružio sam drvo na slici, prepoznaje se po tome što ono jedino ima autentičnu senku na Bulevaru 🙂

Read Full Post »

Older Posts »